Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO drewniaki.com.pl
OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014 r.
Treść poniższego regulaminu jest dostępna w formacie PDF. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony producenta.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO drewniaki.com.pl
OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.2014 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.drewniaki.com.pl (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony prze BUXA, Buksa Sławomir, siedziba Rokiciny Podh.223 34-721 Raba Wyżna, NIP: 7352257500 REGON: 120976107; adres poczty elektronicznej: sklep@drewniaki.com.pl .numer telefonu: +48 18 5447400 oraz 513774742 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3 Definicje
1.2.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.2.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.2.3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem.
1.2.4. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.2.5. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie internetowym.
1.2.6. OFERTA – oświadczenie woli Sprzedawcy złożone Klientowi stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.
1.2.7. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
1.2.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.2.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.2.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.drewniaki.com.pl.
1.2.11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - BUXA, Buksa Sławomir, siedziba Rokiciny Podh.223 34-721 Raba Wyżna, NIP: 7352257500 REGON: 120976107; adres poczty elektronicznej: sklep@drewniaki.com.pl .numer telefonu: +48 18 5447400 oraz 513774742 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.2.12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą eleketroniczną przez Usługowadcę lub zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.
1.2.13. ZAMÓWIENIE – zaproszenie Klienta skierowane do Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
 
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:
2.1.1. Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
2.1.2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
2.1.3. Umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
2.1.4. Przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.
 
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
3.1. Odpłatność:
3.1.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.2.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.
3.3.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.
3.3.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768
3.3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.
3.4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
4.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
4.1.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego: rejestracja.
4.1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko albo nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu, login oraz hasło (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).
4.1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
4.1.3. Następnie należy kliknąć pole „Załóż nowe konto” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
4.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
4.2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego.
4.2.2. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o czasie kompletowania – pole „Towar wysyłamy: …”. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
4.2.2.1. Na tym etapie Klient wybiera rozmiar Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna dla danego Produktu.
4.2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk oraz:
4.2.3.1. Klient ma możliwość wyboru ilości Produktów.
4.2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) lub wybrania innych Produktów – w tym celu klika pole „Kontynuuj zakupy”.
4.2.4. Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego podzielonej na dwie sekcje: dla Usługobiorców posiadających Konto i dla takich, którzy go nie posiadają.
4.2.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój login i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj” i zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5.
4.2.4.2. Klient, który nie posiada Konta ma dwie możliwości:
4.2.4.2.1. Może utworzyć Konto i w tym celu klika pole „Załóż nowe konto”, a następnie postępuję zgodnie z procedurą tworzenia Konta opisaną w pkt. 4.1. Regulaminu. Po utworzeniu Konta Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5.
4.2.4.2.2. Może złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta i w tym celu klika pole „Złóż zamówienie bez rejestracji” i zostaje przekierowany na stronę internetową Sklepu internetowego, gdzie należy podać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwa, adres, adres e-mail oraz numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu). Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej” i Klient zostaje przekierowany do pkt.
4.2.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której:
4.2.5.1. Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest automatycznie informowany o ich koszcie oraz o całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy i płatności.
4.2.5.2. Klient ma możliwość dodania komentarza do Zamówienia.
4.2.6. Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.
4.2.6.1. Dane Klienta, w tym adres dostawy.
4.2.6.2. Określenie przedmiotu Zamówienia.
4.2.6.3. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
4.2.6.4. Wybrany sposób dostawy i płatności.
4.2.7. Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
4.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
4.3.1. W celu skomentowania Produktu przez Usługobiorcę niezbędne jest utworzenie Konta zgodnie z pkt. 4.1 i zalogowanie się na nie.
4.3.2. W celu skomentowania Produktu należy w zakładce „Komentarze i oceny klientów” poniżej opisu danego Produktu podać treść komentarza, ocenę oraz ewentualnie dodać zdjęcie.
4.3.3. Następnie należy kliknąć pole „Wyślij” po czym zostanie wyświetlona informacja, że komentarz został przesłany do zatwierdzenia przez Usługodawcę – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
4.3.4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Usługodawcę (warunkiem jest brak bezprawności dostarczonej treści) komentarz jest publikowany przy danym Produkcie. W razie braku zatwierdzenia komentarza Usługobiorca ma możliwość złożenia reklamacji zgodni z pkt. 9.2. Regulaminu.
4.4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
4.4.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w prawym bocznym panelu w sekcji zatytułowanej „Newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.
4.4.2. Następnie należy kliknąć pole „Zapisz” a na podany adres e-mail zostanie przesłany link do procesu weryfikującego żądanie świadczenia usługi Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.
 
5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.3. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień
5.3.1. Celem zawarcia umowy o sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.
5.3.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany adres e-mail Ofertę zgodnie z Zamówieniem Klienta.
5.3.3. Klient może przyjąć Ofertę poprzez kliknięcie na podany w wiadomości, o której mowa w pkt. 5.3.2. link potwierdzający przyjęcie Oferty, po czym Klient informowany jest przez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Sklepu internetowego, że Oferta została przyjęta – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5.3.3.1. W przypadku gdy Oferta zgodnie z Zamówieniem Klienta określa sposób płatności inny niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, to do zawarcia umowy dochodzi również w przypadku gdy Klient przystąpi do jej wykonania w czasie właściwym.
5.4. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu
5.4.1. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 8:00 do godz. 19:00 pod numerem telefonu (+48) 18 544 74 00 oraz 513774742 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
5.4.2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).
5.4.2.1. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Klienta, Oferta złożona w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Klienta.
5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5.5. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email
5.5.1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@drewniaki.com.pl
5.5.2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).
5.5.2.1. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Klienta, Oferta złożone przez Sprzedawcę przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Klienta wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
5.5.3. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5.6. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłek.
 
6. SPOSOBY PŁATNOŚCI
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
6.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
6.1.2.1. Bank: Interligo Bank PKO bp .
6.1.2.2. Numer rachunku: 50 1020 5558 1111 1927 9320 0071.
6.1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYU.PL - możliwe sposoby płatności:
6.1.3.1. Karty płatnicze: Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Visa Electron, Maestro.
6.1.3.2. Kanały płatności (szybki przelew): mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24Przelew, Przelew24 BZWBK, Płacę z inteligo, Płacę z iPKO, Płać z ING, R-Przelew, Płacę z Aliorbankiem, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Millennium płatności internetowe, Płacę z Citi Handlowy, Płać z BOŚ, VIA Moje Rachunki, ING Online, Przelew z BPH, Deutsche Bank PBC, Polbank, Kredyt Bank KB24, iPKO, Credit Agricole Bank, Invest Bank, BGZ, BNP Paribas, Przelew z mBank, VW Bank Direct.
6.1.4. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYPAL.PL.
6.2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
6.2.1. PAYPAL.PL - PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg (dalej: PAYPAL).
6.2.2. PAYU.PL - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495 (dalej: PAYU).
 
7. SPOSOBY DOSTAWY
7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
7.1.1. Paczka kurierska (GLS)
7.1.2. Paczka kurierska pobraniowa (GLS.)
7.1.3. Paczka pocztowa (Poczta Polska SA)
7.1.4. Paczka pocztowa pobraniowa (Poczta Polska SA)
7.2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@drewniaki.com.pl celem uzgodnienia szczegółów).
7.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz w Ofercie. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
7.4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:
7.4.1. Czas kompletowania Produktu wskazany jest przy danym Produkcie w polu „Towar wysyłamy: …”. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
7.4.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z pkt. 5. Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
7.4.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
7.4.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy:
7.4.2.1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
7.4.2.2. Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
7.5. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
7.6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 
8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
8.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
8.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter).
8.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drewniaki.com.pl lub też pisemnie na adres:Buksa Sławomir, Chabówka 109,34-720 Chabówka . Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
8.1.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
8.1.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.
8.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 
9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
9.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@drewniaki.com.pl lub też pisemnie na adres: Drewniaki Sklep, Rokiciny Podh.142a, 34-721 Raba Wyżna
9.1.3. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy (Drewniaki Sklep, Rokiciny Podh.142a, 34-721 Raba Wyżna)
9.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
9.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:
9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@drewniaki.com.pl lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego.
9.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 
Instrukcja użytkowania obuwia
1 ZASADY KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA OBUWIA
1.1 Obuwie należy używać zgodnie z przeznaczeniem, np.: obuwie medyczne, zdrowotne i drewniaki do używania w pomieszczeniach zamkniętych, obuwie sportowe np.: do gry w koszykówkę na hali, czy na boisku.
1.2 Obuwie powinno być rozsznurowywane podczas jego wkładania i zdejmowania.
1.3 Zabrudzone obuwie należy oczyścić przy użyciu wilgotnej szmatki lub szczotki.
Niedopuszczalne jest pranie obuwia – pozbawia to skórę elastyczności, powoduje jej
pęknięcia oraz osłabia szwy i spoiny klejowe..
1.4 Należy unikać przemoczenia obuwia – szczególnie skórzanego i na drewnianej podeszwie, jeżeli jednak to nastąpi, przemoczone obuwie wymaga suszenia w temperaturze pokojowej. Obuwie należy rozsznurować, wywinąć język a następnie wypełnić wnętrze butów papierem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Suszyć z dala od źródeł ciepła, np.: piecyków, kaloryferów. Przemoczona podeszwa drewniana podczas szybkiego schnięcia może ulec pęknięciu.
1.5 W obuwiu bez podszewki, bądź z podszewką naturalnie barwioną może występować
farbowanie wnętrza.
1.6 W trakcie użytkowania obuwia mogą powstać załamania i zmarszczenia wynikające z naturalnych właściwości skóry.
1.7 Zamki, klamerki i sprzączki obuwnicze należy otwierać i zamykać bez użycia nadmiernej siły.
1.5 Producent nie ponosi odpowiedzialności za wpływ środków chemicznych i czyszczących na spody obuwia, i cholewki.
1.8 Do konserwacji nie należy używać środków samonabłyszczających, nie należy nakładać nowej warstwy pasty na stara.
1.9 Białe materiały użyte do produkcji obuwia mogą z czasem pożółknąć –nie zmienia to ich właściwości użytkowych.
1.10 Dbałość o wnętrze obuwia, utrzymywanie czystości, wymiana wyściółek oraz wymiana fleczków należy do użytkownika.

2. Reklamacja obuwia
2.1 Na obuwie jest udzielona 24 miesięczna gwarancja w przypadku sprzedaży dla użytku osobistego.
2.2 Na obuwie jest udzielona 12 miesięczna gwarancja w przypadku sprzedaży dla użytku zawodowego, profesjonalnego lub dla potrzeb działalności gospodarczej.
2.3 Okres gwarancji nie jest tożsamy z okresem trwałości obuwia.
2.4 Gwarancja obejmuje wady ukryte obuwia, spowodowane z winy producenta.
2.5 Szybsze zużywanie się obuwia może być spowodowane intensywnością użytkowania, nie przestrzeganiem zasad użytkowania oraz przez brak konserwacji.
2.6 Do reklamacji jest przyjmowane obuwie czyste, suche i nie zużyte.
2.7 Reklamacje przedsprzedażne są uwzględniane tylko w obuwiu nie używanym, czystym nie posiadającym żadnych śladów użytkowania.
2.8 Reklamacje w obuwiu zużytym, brudnym, zniszczonym, posiadającym uszkodzenia mechaniczne nie są rozpatrywane.
2.9 Reklamacje należy składać zaraz po ujawnieniu się wady w obuwiu.
2.10 Do reklamacji należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu: paragon lub fakturę oraz formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.drewniaki.com.pl
2.11 Obuwie musi zostać przesłane do producenta na koszt reklamującego – producent odsyła obuwie na swój koszt.

3 .Reklamacji nie podlega:
3.1 Obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne (np. zamków, sprzączek, podeszew PU lub uszkodzenia podeszwy drewnianej- obicia, uszczerbki drewna, otarcia), przetarcia szwów, uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy lub jego użytkowanie niezgodne z jego przeznaczeniem, zabrudzenia, plamy, zacieki, obuwie brudne, zużyte, zaniedbane, mokre, niekonserwowane, płytkie szczeliny na krawędzi klejenia spodów oraz nieprawidłowa konserwacja.
3.2 Uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania obuwia do stopy
3.3 Obuwie z wadami jawnymi (widocznymi w dniu zakupu)
3.4 Komfortu i wygoda obuwia, stukanie obuwia na drewnianej podeszwie podczas chodzenia.
3.5 Naturalne zużycie obuwia, fleków i wyściółek
3.6 Odbarwienie wnętrza obuwia wykonanego z drewna lub ze skór naturalnych powstałe pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia, przebarwienia naklejki z logiem na pięcie pod wpływem potu.
3.7 Przemakanie obuwia
3.8 Różnicę w kolorze i strukturze skóry oraz załamania i zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skór
3.9 Różnice w kolorze podeszwy, przebarwienia podeszwy drewnianej, sęki drewniane
3.10 Degradacji materiałów w skutek działania substancji czyszczących / środków dezynfekujących nieodpowiednich do czyszczenia obuwia.

4. Właściwości przeciwpoślizgowe obuwia zawodowego oznaczonego CE
4.1 Obuwie może mieć różne właściwości przeciwpoślizgowe na różnego typu powierzchniach – aby zminimalizować ryzyko poślizgu należy jak najlepiej dopasować model obuwia i spodu do warunków panujących w miejscu użytkowania obuwia.
4.2 Na właściwości przeciwpoślizgowe obuwia maja wpływ czynniki takie jak zabrudzenie spodu, zabrudzenie powierzchni podłogi.
4.3 Należy utrzymywać spody obuwia w czystości.
4.4 Właściwości przeciwpoślizgowe spodów mogą z czasem zanikać w skutek ścierania się spodu lub działania środków chemicznych.
 
10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Sprzedawcy) Drewniaki Sklep, Rokiciny Podh.142a, 34-721 Raba Wyżna
10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu.
10.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
10.4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
10.5. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób. 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
10.6. Termin trzydziestodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
10.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
10.7.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.6,
10.7.2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
10.7.3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
10.7.4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
10.7.5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
10.7.6. dostarczania prasy,
10.7.7. usług w zakresie gier hazardowych.
 
11. INFORMACJE DODATKOWE
11.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
11.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 4.2.7. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie dyspozycji zmiany (np. „Zmień formę dostawy”.
11.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@drewniaki.com.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48 18 5447400 lub 513774742.
11.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
11.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
11.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby:
11.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia oraz w każdym przypadku
11.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
11.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.
 
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
12.3. Rozstrzyganie sporów:
12.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zasadom powszechnym.
12.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 
 
Załącznik nr 1 - Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest prowadzony przez BUXA, Buksa Sławomir,siedziba Rokiciny Podh.223 34-721 Raba Wyżna, NIP: 7352257500 REGON: 120976107; adres poczty elektronicznej: sklep@drewniaki.com.pl .numer telefonu: +48 18 5447400 oraz 513774742 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu Promocji z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego, który jest dostępny na http://www.drewniaki.com.pl/informacyjna-19.html
 
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.2. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu PAYPAL.PL oraz PAYU.PL Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Usługobiorcę (Klienta) płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie internetowym jest:
2.2.1. PAYPAL.PL - PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg (dalej: PAYPAL).
2.2.2. PAYU.PL - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495 (dalej: PAYU).
2.3. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy i jedynie podmiotom wskazanym w pkt. 7.1. Regulaminu Sklepu internetowego, tj. w zależności od wyboru Klienta:
2.3.1. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.
2.3.2. Spółka General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 785-15-61-831,
2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):
2.4.1. Imię i nazwisko albo nazwa.
2.4.2. Adres.
2.4.3. Numer telefonu.
2.4.4. Adres e-mail.
2.4.5. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).
2.4.6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Usługobiorców, Klientów prowadzących działalność gospodarczą).
2.5. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
2.5.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
2.5.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2.5.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawarcia umowy sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi drogą elektroniczną lub zawarciem umowy sprzedaży.
2.7. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem). Usługobiorca ma możliwość uniemożliwienia zapisywania plików Cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień własnej przeglądarki internetowej.
 
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
3.1. Korzystanie z Sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.
3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.).
 
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@drewniaki.com.pl , lub też telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 18 544 74 00 oraz 513774742 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.2. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
5.2.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
5.2.2. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.
5.2.3. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
5.2.4. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl, Wykonanie: www.kud.pl
Sklep internetowy Shoper.pl